Inleentarief

Bij Van Waarde zijn we transparant in hoe we werken. We zijn een not for profit organisatie, dat wil zeggen dat we géén directe winstdoelstelling hebben maar dat we wel professioneel en financieel rendabel moeten werken om onze sociale doelstellingen te kunnen realiseren.  Alle winst komt weer ten goede aan ons doel: het bouwen aan een arbeidsmarkt waarop iedereen mee mag en kan doen.  

Hoe komt een inleentarief bij Van Waarde tot stand?

Bij Van Waarde rekenen wij een all-inclusief inleentarief richting de inlener. Dit tarief is een vast bedrag per gewerkt uur, maar wel zonder eventuele (verplichte) reis- of onkostenvergoeding. Bij vakantie en/of ziekte van de werknemer worden er géén kosten in rekening gebracht bij het inlenende bedrijf.  Het inleentarief wordt bepaald aan de hand van een aantal verschillende factoren, de rekenformule is als volgt:

UURLOON × OMREKENFACTOR − SUBSIDIE + MARGE = INLEENTARIEF 

Rekenvoorbeeld van Waarde

Bovenstaande tariefsberekening is willekeurig en fictief, de marge, kostprijsfactor en het uurloon kan per CAO en werkomgeving verschillen.

 

Wat en waarom rekenen jullie marge?

De marge is de vergoeding voor onze tijdsinvestering, back-office kosten en de reservering voor risico's. De werving- & selectie, het ziek- en betermelden, het aanvragen van kortingen en subsidies en het inregelen van de noodzakelijke begeleiding is erg bewerkelijk en tijdrovend. De marge per uur is bij een werknemer die 40 uur werkt hetzelfde als voor iemand die maar 12 uur werkt, dit terwijl de tijdsinvestering en risico's vergelijkbaar zijn.

Wat is een omreken-kostprijsfactor?

De omreken- kostprijsfactor is de totale som aan werkgeverslasten, dus het brutoloon inclusief vakantiegeld, doorbetalen van vakantie- en ATV dagen, de arbo-ziektekosten, administratiekosten, het pensioen, de transitievergoeding en alle verplichte werkgeverspremies.  De omrekenfactor verschilt sterk per CAO, bij de ene CAO is de omrekenfactor een stuk hoger dan bij een andere CAO.

Hoe zit het met kortingen en subsidies vanuit de overheid?

Alle kortingen en/of subsidies die er evt. vanuit de overheid beschikbaar zijn voor een werkgever vragen wij aan en brengen wij in korting op het inleentarief. De hoogte van deze kortingen en/of (loonkosten)subsidies is gebaseerd op het type uitkering en de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde wordt onafhankelijk door het UWV of Gemeente vastgesteld. Bij een uitzendcontract is het niet mogelijk om subsidies aan te vragen.

Waar baseren jullie het uurloon op?

Wij houden ons bij de inschaling aan de regels omtrent de inlenersbeloning. Het uurloon is het bruto uurloon wat conform de CAO of het eigen loongebouw gebruikelijk en/of wettelijk verplicht is om als werkgever aan de werknemer te betalen. Bij veel werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt is dit in de basis het wettelijk minimum loon.

Waarom marge rekenen in de 'gratis' proefplaatsing?

Bij van Waarde helpen wij veel mensen aan het werk waarvoor vanuit de overheid (UWV / Gemeente) géén financiële tegemoetkoming voor deze bemiddeling te verkrijgen is. Ook zijn er veel gemeenten die aan deze groep mensen géén actieve persoonsgerichte re-integratietrajecten bieden.  Om als private organisatie deze kwetsbare groep werkzoekende mensen toch te kunnen helpen rekenen wij in de proefplaatsing een vast bedrag per gewerkt uur door aan de werkgever. Dit is voor de werving, selectie, begeleiding van de werknemer Ook om BPM's te verstrekken en regelingen aan te vragen. Dit bedrag per uur is bij een persoon die 40 uur werkt hetzelfde als voor iemand die maar 12 uur werkt, dit terwijl de tijdsinvestering vergelijkbaar is.

  • Kennis van de wet- en regelgeving
  • Correcte verloning
  • Goede begeleiding

Mogelijke voorzieningen

Proefplaatsing

U kunt een proefplaatsing aanvragen voor een potentiële nieuwe medewerker. De kandidaat werkt 1 of 2 maand(en) met behoud van uitkering (zonder arbeidsovereenkomst en salaris), zodat op een laagdrempelige manier bekeken wordt of er een goede match is. Voorwaarde is wel dat de werkgever op papier moet verklaren de intentie te hebben om na de proefplaatsing via Van Waarde een (detacherings-)contract aan te bieden van minimaal 6 maanden, mits de kandidaar naar behoren functioneert. Na de proefplaatsing is een reguliere proeftijd niet meer nodig.

Jobcoaching

Veel mensen met een arbeidsbeperking hebben baat bij een stukje extra begeleiding en coaching. Dit wordt door het UWV of gemeente gefaciliteerd. Deze jobcoach helpt de medewerker bij het inwerken en komt (indien nodig) regelmatig langs voor een voortgangsgesprek. Voorwaarde voor jobcoaching is wel dat de medewerker een (detacherings-)contract krijgt van minimaal 6 maanden. De jobcoaching kost de werkgever niets. De inzet van een jobcoach is overigens niet verplicht.

Loondispensatie / loonkostensubsidie

Als in de proefperiode blijkt dat medewerker aantoonbaar minder productief is dan andere werknemers bij u op de werkvloer, dan kan een arbeidsdeskundige van UWV of loonwaarde-expert van de gemeente de loonwaarde van de medewerker bepalen. Hierdoor kan het minder productief zijn gecomenspeerd worden door een loonkostensubside of aanvullende wajong-uitkering. Dit betekent dat u als werkgever tijdelijk minder loon en dus een lager inleentarief betaald. De loonwaarde wordt aangegeven in procenten (%).

No-risk polis

De werkgever is niet verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte; bij uitval door ziekte zal het UWV het loon van de medewerker compenseren. De werkgever heeft wel de re-integratieverplichting voor de medewerker. Bij een detachering is Van Waarde de juridisch werkgever en draagt zij zorg voor het aanvragen van alle bovengenoemde regelingen en de uitvoering van alle plichten in de Wet verbetering Poortwachter, het inlenende bedrijf is hierin totaal ontzorgd. 

Wij bieden meer Waarde voor sociale ondernemers

BENT U OP ZOEK NAAR WAARDEVOL PERSONEEL?

Wij zoeken de werknemer die het beste bij uw vacature past.

Meld uw vacature aan ▸
Waarom-van-waarde-Van-Waarde.png

 WAAROM VAN WAARDE VOOR U? 

Wij dienen het belang van werkgevers en werknemers
Wat ondernemers en/of organisaties waardevol vinden en wat werkzoekenden nodig hebben weten wij. Hierdoor weten wij de juiste match te maken.

Wij zijn regionaal zeer sterk gepositioneerd
Wij hebben een breed netwerk in de regio. Wij hebben veel warme waardevolle contacten met uitkeringsinstanties zoals UWV en gemeenten en werken samen met verschillende scholen en zorginstellingen.

Wij hebben passie voor mensen
Betrokkenheid en bezieling zijn kernwaarden binnen onze organisatie. Oprechte interesse in mensen raakt aan onze diepste drijfveren.

Wij gaan voor volledige ontzorging
Ondernemers helpen bij sociaal ondernemen is wat wij met veel passie doen, we proberen hierin een waardevolle bijdrage te leveren door zoveel mogelijk drempels weg te nemen en al het regelwerk uit handen te nemen. 

neem contact op ▸
Scroll naar boven